Jump to content

Kanji used in names

Strokes          
1 Ichi, Kazu      
           
2 Futa, Ni   Ryu
  Nyu   No, Yuki
           
3 Taka, Yoshi   Chika
  Oo, Dai   Mi, San
  Yama   Sen, Chi
  Hisa   Aki, Hiro
           
4 Tomo   Ie (Iye)
  Suke   I
  Masa   Ten
  Moto   Uchi
  Uji   Shi
  Bun, Fumi      
           
5 Kane   Hira, Taira
  広 弘 Hiro   Fuyu
  Naga   Suke, Taka
  Masa   Kiyo
  Ta, Da      
           
6 安 全 Yasu   Haru
  Yoshi, Kichi   Nari
  Tsugu   Kazu, Tomi
  Yuki   Chika, Toshi
  Mori   Nobu
  Mitsu   Oite
           
7 Chika   Hatsu
  Suke   Sada
  Hide   Kuni
  利 寿 Toshi   Tada
  Mura   Jou
           
8 国 圀 Kuni   Waka
      Kado
  Hisa   Aki
  Kane, Kin   Kazu, Masa
  Mune   Mori, Rin
  Sada   Nori
  Tada   Take
  Fusa   Yuki, Yoshi
  長 命 Naga   直 尚 Nao
  Haru   Sai
           
9 Sada   Yasu
  Haru   Tame
  Suke   Masa
  Tsune   Aki
  Shige, Nobu   Yoshi
  Nobu   Mitsu
  Nori   Toshi, Shun
  Kazu      
           
10 Tomo   Moto
  Taka   Take
  Kane   Yasu
  Iye   Toki
  Ume   真 眞 Sane
  Zane   Ryu, Haru
  Mori, Yasu      
           
11 Kiyo   Tsune
  Yasu   Mori, Yasu
           
12 Katsu   Tomi
  Michi   Oku
  Mori   善 賢 Yoshi
- Kage      
           
13 Hiro   Yasu
  Yoshi   Tsugu
           
14 Tsuna   Kan, Mori
  Toshi      
           
15 Hiro      
           
18 麿 Maro      
           
21 Tetsu      
Collections
×
×
  • Create New...